Privacy

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand.  Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Als enige toegang heb tot uw gegevens
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie
 • De bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaar, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een beveiligd pand.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook  nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing maar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Ik gebruik uw gegevens om u te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal bewerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.
 • Uw naam en e-mail adres kan gebruikt worden bij het verzenden van een nieuwsbrief. U heeft hiervoor vooraf toestemming gegeven.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u per mail ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Gegevens op de factuur:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum en of relatienummer verzekeraar
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard conform de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u her recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BodyStressRelease-Constance Sertons en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar constance.sertons@bodystressrelease.nl

Voor klachten over uw BSR-behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland www.bodystressrelease.nl voor een toelichting op de klachtenprocedure.

Body Stress Release- Constance Sertons
AGB code zorgverlener: 90.102676
AGB code praktijk: 90.062105
VBAG: 21612040
RBCZ: 170562R
BIG Reg.nr.: 69019367230
IBAN: NL77KNAB0255550839
KVK : 67027431